All Saints’ Church Renhold Bedfordshire, England

Joint Service – Sunday 12th June 2022 (as at 10/06/22)

Спільна служба – неділя, 12 червня 2022 року 11:00 (станом на 10.06.22))Light 2 x candles from the big paschal Candle (God watching over the two communities)

(Запалюють 2 свічки від великої пасхальної свічки (Бог спостерігає за двома громадами))

“Welcome” in English and Ukrainian languages Sergey & Ian

(“Ласкаво просимо” англійською та українською мовами Сергій та Ian)


Good morning to those people gathered here in church and to those who are watching on our livestream feed; and welcome to this special “All-Age” service on the second Sunday in June.

Доброго ранку тим людям, які зібралися тут, у церкві, і тим, хто дивиться пряму трансляціїю

Ласкаво просимо до цієї спеціальної служби «Для всіх віків» у другу неділю червня.

Normally in this service we hear from Maximus Mouse who tells us a story with a moral which we then explore further, but this morning we have an even more important focus to our service as we welcome and share our worship with some of the families who have recently arrived in the Bedford area from Ukraine along with their hosts and supporters.

Зазвичай під час цієї служби ми чуємо Максимуса Мауса, який розповідає нам історію з мораллю, яку ми потім досліджуємо далі, Але сьогодні вранці ми зосереджуємось на ще важливішому служінні, оскільки ми вітаємо та ділимося своїм поклонінням з деякими сім’ями, які нещодавно прибули в район Бедфорда з України

The service has been created in collaboration with two of the families living in Renhold, our words and prayers will be translated into both languages so we can all understand what is being said. Our hymns are a mixture of English and Ukrainian and all a chorus for our final hymn which we can join in together. This is a wonderful opportunity for us all this morning and we are blessed to have you with us.

Ця служба була створена у співпраці з двома сім’ями, які проживають у Ренхольді,

Наші слова та молитви будуть перекладені на обидві мови, щоб ми всі могли зрозуміти, про що йдеться.

Наші гімни – це поєднання англійської та української мови до яких ми можемо приєднатися разом.

Це чудова можливість для всіх нас сьогодні вранці, і ми щасливі, що ви з нами.Children invited to go to the Chapter House for an activity

(Дітей запросити піти в кімнату на заняття)


Opening prayer (Ian & Serge)

(Вступна молитва обома мовами Eng/UKR (Ian & Serge))

Holy and loving God, we are called together today to worship you. We come fresh from the world, some of us are scared and anxious, others are lonely and sad. Joy fills some hearts while others are heavy with grief.
Come, Jesus, come and show us the power of your love.

Святий і люблячий Боже, ми сьогодні покликані разом поклонитися Тобі.

Ми щойно прийшли зі світу, хтось з нас наляканий і стривожений, хтось самотній, хтось сумний. Сердце когось наповнює радість, а сердця інші важкі від горя.
Прийди, Ісусе, прийди і покажи нам силу Твоєї любові.

We gather as friends, and not-yet-friends. People drawn here with a common need: to know the affection and comfort of God and each other.
Come, Jesus, come and teach us the power of your love.

Збираємося як друзі, Але не тільки друзі, ми люди, які притягнені сюди спільною потребою: пізнати прихильність і втіху Бога та один одного.
Прийди, Ісусе, прийди і навчи нас сили Твоєї любові.

We greet one another with loving-kindness, Christ’s light glowing in our eyes. We touch each other with the gentleness that comes as we bear the burdens of the other.
Come, Jesus, come and mirror in us the power of your love.

Ми вітаємо один одного з любов’ю, Христове світло в наших очах. Ми торкаємося один одного з лагідністю, яка виникає, коли ми несемо тягар іншого.
Прийди, Ісусе, прийди і відобрази в нас силу Твоєї любові.

We unite as Christians, born through baptism to be the hands and feet, the heart and soul of Jesus. We see the people sitting with us as Jesus sees them, without judgement or blame.
Come, Jesus, come and lead us with the power of your love.

Ми об’єднуємося як християни, народжені через хрещення, щоб бути руками і ногами, серцем і душею Ісуса. Ми бачимо людей, які сидять з нами так, як їх бачить Ісус, без засудження чи звинувачення.
Прийди, Ісусе, прийди і веди нас силою Твоєї любові.

We forgive the sins of the past and embrace the possibilities of the future. Each person here has a place among us. All of us belong to the family of God. We are brothers and sisters in Christ.
Come, Jesus, come and fill us with the power of your love.

Ми прощаємо гріхи минулого і приймаємо можливості майбутнього. Кожній людині тут є місце серед нас. Усі ми належимо до Божої родини. Ми брати і сестри у Христі.
Прийди, Ісусе, прийди і наповни нас силою Твоєї любові.


Hymn Ukrainian National anthem –

(Гімн України)


Prayer - (Ian & Serge)

(Молитва - переклад, повторений українською (Ян і Серж))

As we come before our Loving God, let us bring our pain and our suffering, and the pain and suffering of the world, and let us pray for healing. Let us bring the burdens and worries that we carry, and the burdens and worries of our world, and let us ask for strength. Let us bring our grief and sadness and the grief and sadness of our world and let us pray for hope and comfort.

Приходячи перед нашим Люблячим Богом, принесемо свій біль і страждання та біль і страждання цього світу, і будемо молитися про зцілення.

Давайте принесемо тягарі й турботи, які ми несемо, а також тягарі й турботи нашого світу, і попросимо у Бога сили.

Давайте принесемо наше горе і смуток, а також горе і смуток цього світу і помолімось про надію і втіху.


Loving God may we listen for your voice of Peace, hope and Love and be strengthened by your presence in our daily lives – Amen

Люблячий Бог, нехай ми прислухаємося до Твого голосу Миру, Надії та Любові та будемо зміцнені Твоєю присутністю у нашому щоденному житті – Амінь

Loving God, we come before you in our brokenness and with our fears and doubts, we come seeking unity and Peace. Bind us together by the power of your Holy Spirit that strengthened in faith, we may worship you in spirit and in truth. Amen


Люблячи Бога, ми постаємо перед Тобою в нашій зламаності та зі своїми страхами та сумнівами, ми приходимо, шукаючи єдності та Миру. З’єднай нас силою Твого Святого Духа, що зміцнився у вірі, щоб ми могли поклонятися Тобі в дусі та в правді. Амінь


Confession

(Сповідь)
Forgive us Lord, when we turn away from those whose tears we are afraid of, whose grief we do not want to share, whose pain we have not wanted to see. Forgive us and grant us courage to be silent when there are no words, to be supportive when there appears to be no way ahead; and to always carry the hope of Christ in our hearts, wherever our journey takes us. Amen.

Прости нас, Господи, коли ми відвертаємося від тих, чиїх сліз боїмося, чиїх горя не хочемо ділитися, чий біль не хотіли бачити. Прости нас і дай нам сміливість мовчати, коли немає слів, підтримувати, коли здається, що попереду немає шляху; і завжди носити надію Христа в наших серцях, куди б не завела нас наша подорож. Амінь.
Absolution  (Ian in English)

(Відпущення (Іан англійською))

May God who loved the world so much that he sent his Son to be our Saviour, forgive us our sins, and make us holy to serve him in the world, through Jesus Christ our LordAmen.


Peruvian Gloria - Sung/respond Sing & sing back

(Перуанська Глорія - співає/відповідає Співайте і співайте у відповідь)


The Collect for the day

Almighty God, who called your church to witness that you were in Christ reconciling the world to yourself; help us to proclaim the good news of your love; through him, who was lifted up on the cross, and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen


Bible reading - Luke 10:25-37  

(Читання Біблії – Лука 10:25-37 )


Just then a lawyer stood up to test Jesus. ‘Teacher,’ he said, ‘what must I do to inherit eternal life?’ He said to him, ‘What is written in the law? What do you read there?’ He answered, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind; and your neighbour as yourself.’ And he said to him, ‘You have given the right answer; do this, and you will live.’

But wanting to justify himself, he asked Jesus, ‘And who is my neighbour?’ Jesus replied, ‘A man was going down from Jerusalem to Jericho, and fell into the hands of robbers, who stripped him, beat him, and went away, leaving him half dead. Now by chance a priest was going down that road; and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan while travelling came near him; and when he saw him, he was moved with pity. He went to him and bandaged his wounds, having poured oil and wine on them. Then he put him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out two denarii,[k] gave them to the innkeeper, and said, “Take care of him; and when I come back, I will repay you whatever more you spend.” Which of these three, do you think, was a neighbour to the man who fell into the hands of the robbers?’ He said, ‘The one who showed him mercy.’ Jesus said to him, ‘Go and do likewise.’


25 І підвівсь ось законник один, і сказав, Його випробовуючи: Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути?
26 Він же йому відказав: Що в Законі написано, як ти читаєш?
27 А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе.
28 Він же йому відказав: Правильно ти відповів. Роби це, і будеш жити.
29 А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса: А хто то мій ближній?
30 А Ісус відповів і промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його.
31 Проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його, і проминув.
32 Так само й Левит надійшов на те місце, поглянув, і теж проминув.
33 Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився.
34 І він підійшов, і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потому його посадив на худобину власну, і приставив його до гостиниці, та й клопотався про нього.
35 А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії, та й дав їх господареві й проказав: Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся.
36 Котрий же з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам?
37 А він відказав: Той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому: Іди, і роби так і ти!Hymn – Shine Jesus Shine      Graham Kendrick

(Гімн – Shine Jesus Shine            Грем Кендрік)


Lord, the light of your love is shining
In the midst of the darkness, shining
Jesus, Light of the world, shine upon us
Set us free by the truth you now bring us
Shine on me, (Clap/Clap) shine on me (Clap/Clap) Chorus
Shine, Jesus, shine      
Fill this land with the Father's glory
Blaze, Spirit, blaze
Set our hearts on fire
Flow, river, flow
Flood the nations with grace and mercy
Send forth your word
Lord, and let there be light

Lord, I come to your awesome presence
From the shadows into your radiance
By the blood I may enter your brightness
Search me, try me, consume all my darkness
Shine on me, (Clap/Clap) shine on me (Clap/Clap) Chorus

As we gaze on your kingly brightness
So our faces display your likeness
Ever changing from glory to glory
Mirrored here may our lives tell your story
Shine on me, (Clap/Clap) shine on me (Clap/Clap) ChorusTestimonies from Ukrainian families

(Свідчення українських родин)


Short reply from English perspective on privilege of welcoming the families into our communities

(Коротка відповідь з англійської точки зору про привілей вітати сім’ї в наших громадах)

We are privileged to welcome these families into our local towns and villages, offering a little hospitality and friendship is the least we can do. We cannot begin to understand what you have been through in the months of stress and worry before the war started, of physically and emotionally experiencing the aggression and forces of war, of having to shelter in as much safety as you could find, of having to leave homes, possession and loved ones as you travelled in continual danger looking for sanctuary in a foreign land. You are an example to us who live in this country where we are safe and isolated from the terrors of war and oppression, a people who feel aggrieved by any small inconvenience to our plans or our lives.  You are an example to we Christian in your living of your faith and your trust in God. We offer you our love and prayers as you journey through life in the coming weeks, months and years and pray that we may be good companions to you on the way - and may God’s blessing be always with you.

Ми маємо честь вітати ці сім’ї в наших місцевих містах і селах, запропонувати трохи гостинності та дружби – це найменше, що ми можемо зробити. Ми не можемо почати розуміти, що ви пережили протягом місяців стресу і хвилювання до початку конфлікту, фізичного та емоційного переживання агресії та сил війни, необхідності ховатися в максимально безпечному місці, покиньте домівки, майно та коханих, подорожуючи в постійній небезпеці, шукаючи притулку на чужині. Ви є прикладом для нас, хто живе в цій країні, де ми в безпеці та ізольовані від жахів війни та гніту, людей, які відчувають пригніченість через будь-які незначні незручності для наших планів або нашого життя. Ви є прикладом для нас, християн, у тому, як ви живете своєю вірою і довіряєте Богу. Ми пропонуємо вам нашу любов і молитви, коли ви подорожуєте життям у найближчі тижні, місяці та роки, і молимося, щоб ми були хорошими супутниками на цьому шляху – і нехай Боже благословення завжди буде з вами.


Hymn/song  - offertory hymn with proceeds going to Ukraine AppealOne more step along the world I go,
One more step along the world I go;
From the old things to the new,
Keep me travelling along with you:
And it's from the old I travel to the new;
Keep me travelling along with you.

Round the corners of the world I turn,
More and more about the world I learn;
All the new things that I see
You'll be looking at along with me.
And it's from the old I travel to the new;
Keep me travelling along with you.

As I travel through the bad and good,
Keep me travelling the way I should.
Where I see no way to go,
You'll be telling me the way, I know.
And it's from the old I travel to the new;
Keep me travelling along with you.

Give me courage when the world is rough,
Keep me loving though the world is tough;
Leap and sing in all I do,
Keep me travelling along with you:
And it's from the old I travel to the new;
Keep me travelling along with you.

You are older than the world can be,
You are younger than the life in me;
Ever old and ever new,
Keep me travelling along with you:
And it's from the old I travel to the new;
Keep me travelling along with you.


Affirmation of faith Let us affirm our faith in the one true God


Do you believe and trust in God the Father,

source of all being and life,

the one for whom we exist?

All   We believe and trust in him.


Do you believe and trust in God the Son,

who took our human nature,

died for us and rose again?

All   We believe and trust in him.


Do you believe and trust in God the Holy Spirit,

who gives life to the people of God

and makes Christ known in the world?

All   We believe and trust in him.


This is the faith of the Church.

All    This is our faith.

We believe and trust in one God,

Father, Son and Holy Spirit. Amen.


Prayers of thanksgiving for the day, for the world, for our communities, for our loved ones, for the sick, those who have died, and for ourselves etc. – Written by Serge,

(Молитви подяки за день, за світ, за наші спільноти, за наших близьких, за хворих, померлих, за нас самих тощо – Автор Сергія)

Батько Небесний ми вдячні Тобі за Твого Сина Ісуса Христа у якому Ти показав нам Свою любов, Дорогий Ісус ми вдячні Тобі за те що Ти віддав Своє життя за нас, Великий Боже ми вдячні Тобі за братів та сестер в Англії. Ти навчив нас любити друг друга та підтримувати друг друга у скрутні часи земного життя. Просимо Тебе Отець Небесний щоб прийшов мир на землю України і панувала Твоя любов. Ми просимо щоб сила Духа Святого підтримала та укріпила усіх хто потребує цього в цей час. Допомагай дітям твоїм не втратити віру, надію та любов. Амінь


Heavenly Father we are grateful to You for Your Son Jesus Christ in whom You showed us Your love, Dear Jesus we are grateful to You for giving Your life for us, Great God we are grateful to You for your brothers and sisters in England. You have taught us to love one another and support one another in difficult times of earthly life. We ask You, Heavenly Father, for peace to come to the land of Ukraine and for Your love to reign. We ask that the power of the Holy Spirit support and strengthen all who need it at this time. Help your children not to lose faith, hope and love. Amen

A prayer for peace

(Молитва за мир)


Eternal God, in whose perfect realm no sword is drawn but the sword of justice,

and no strength known except the strength of love;

guide and inspire all who seek your kingdom,

that peoples and nations may find their security in the love which casts out fear; through Jesus Christ our SaviourAmen


Вічний Бог, у досконалому царстві якого не витягується меч, крім меча справедливості,
і невідома сила, крім сили любові; направляй і надихай усіх, хто шукає Твого царства,
щоб народи та нації могли знайти свою безпеку в любові, яка проганяє страх; через Ісуса Христа Спасителя нашого – Амінь


O God, from whom on different paths all of us have come,

To whom on different paths all of us are going;

Make strong in our hearts that which unites us,

Build bridges across all that divides us,

United may we rejoice in our diversity;

At one in our witness to that peace

Which you, O God, alone can give – Amen


Боже, з якого всі ми різними шляхами вийшли,
До кого різними шляхами ми всі йдемо;
Зробіть міцним у наших серцях те, що нас об’єднує,
Будуйте мости через все, що нас розділяє,
Об’єднані, нехай ми радіємо своїй різноманітності;
На одному в нашому свідченні того миру
Що Ти, Боже, один можеш дати – Амінь

The Peace –

Jesus said “Love one another; As I have loved you, so you are to love one another”

The Peace of the Lord be always with you   John 15:12

And also with you

Мир –

Ісус сказав: «Любіть один одного; Як я вас полюбив, так і ви любите один одного»
Мир Господній завжди з вами від Івана 15:12
А також з тобою

Shalom!


Final Hymn. – Ukrainian Hymn Alleluia

(Заключний гімн. – Український гімн Алілуя)

Children come back into church,

(Діти повертаються до церкви, і ми запитуємо їх про те, що вони робили)


Light a candle of friendship/Community from the two taper candle lit at the beginning of the service by a child/member from each community

Запаліть свічку дружби/Спільноти від 2-кратної конусної свічки, яку запалює дитина/член з кожної громади на початку служби


Blessing for the journey

May the peace of Christ go with you wherever life make take you; may he guide you through the wilderness and protect you in Life’s storm; May he bring you home rejoicing at the wonders he will show you; may he bring you home rejoicing safely to your door.. and the blessing of God almighty, Father; Son; and Holy Spirit be with you and remain with those who we love, now and forever


Благословення на подорож
Нехай мир Христа йде з вами, куди заведе вас життя; нехай він проведе вас через пустелю і захистить вас у життєвій бурі; Нехай він приведе вас додому, радіючи чудесам, які він вам покаже; нехай він приведе вас щасливим додому до ваших дверей.. і благословення Всемогутнього Бога, Отче; Син; і Святий Дух нехай буде з вами і залишиться з тими, кого ми любимо, тепер і навіки


Copyright acknowledgement: Some material used in this service is copyright The Archbishops Council; Common Worship and New Patterns of Worship 2006;  CCLI Number  804157